Nasza firma dostosowuje usługi do potrzeb klienta, każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie i w zależności od zakresu zlecenia oraz terminu jego wykonania jest ustalane wynagrodzenie.
Nie stosujemy sztywnego cennika usług.
Poniżej przedstawiamy standardowy zakres, który dowolnie w zależności od sprawy może być rozszerzony i modyfikowany, także w czasie realizacji zlecenia na podstawie aneksu do umowy.

Sprawdzenia wynikające ze stosunków podmiotów gospodarczych:

 • wywiady gospodarcze (ustalanie podstaw prawnych działalności, sprawdzenia historii gospodarczej podmiotu, sprawdzenia właścicieli, członków zarządów, kondycji finansowej, praw majątkowych);
 • weryfikacja danych i ich autentyczności zawartych w ofertach handlowych przed akceptacją realizacji transakcji;
 • wywiady konkurencyjne (badanie historii pracy zawodowej kadry kierowniczej, opracowanie listy strategicznych klientów konkurenta – dostawcy, odbiorcy, kontrahenci, inspirowanie czynności administracyjnych i urzędowych po stwierdzeniu nieprawidłowości);
 • szukanie informacji strategicznych dla negocjacji kontraktów;
 • ocena legalności działania firm - wpisy, rejestry, koncesje, zezwolenia;
 • ocena słabych i silnych stron potencjalnych kontrahentów (analiza SWOT);
 • szkolenia pracowników pionów handlowych i windykacyjnych z zakresu pozyskiwania i weryfikacji informacji jawnych;
 • ochrona praw autorskich i znaków towarowych- bezprawne wykorzystanie nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;
 • zbieranie informacji w sprawach, w których toczy się postępowanie karne, w sprawach o przestępstwa skarbowe i inne;
 • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących zgłaszanych szkód zakładom ubezpieczeniowym;
 • niejawne dokumentowanie zdarzeń;
 • weryfikacja referencji;
 • weryfikacja poprzedniego zatrudnienia;
 • sprawdzenia wiarygodności;
 • sprawdzenia historii spraw sądowych i komorniczych;
 • ustalanie stanu majątkowego;
 • zbieranie dowodów niezbędnych do wszęcia skargi pauliańskiej;
 • usługi specjalne - zakres ustalany ze zleceniodawcą.